Co to jest płynność finansowa i dlaczego jest tak ważna?

płynność finansowa przedsiębiorstwa

Płynność finansowa to zdolność do generowania wystarczającej ilości gotówki na pokrycie dziennych, tygodniowych i miesięcznych zobowiązań finansowych. Czym dokładnie jest płynność finansowa i dlaczego jest tak ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstw?

Płynność finansowa – definicja

Płynność finansowa to ilość środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, które firma ma do dyspozycji na wypełnienie krótkoterminowych zobowiązań finansowych.

Płynność finansowa jest często wykorzystywana jako miara odporności firmy na wstrząsy rynkowe i niekorzystne warunki gospodarcze. Płynność mierzy się często stosunkiem aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących lub stosunkiem aktywów obrotowych do zadłużenia długoterminowego.

Kapitał obrotowy a płynność finansowa

Kapitał obrotowy jest ważnym wskaźnikiem, którego instytucje finansowe używają do określenia, ile kredytu mogą udzielić firmie. Płynność jest również ważnym miernikiem określającym, jak ryzykowny lub bezpieczny jest portfel inwestycyjny firmy.

Wiele firm boryka się z utrzymaniem odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego i płynności finansowej, ponieważ nie są w stanie generować wystarczających przepływów pieniężnych poprzez swoją działalność biznesową. Istnieje wiele różnych powodów, dla których może tak się stać, ale jedną wspólną przyczyną może być wysoki odsetek nieplanowanych wydatków, które pojawiają się nieoczekiwanie, takich jak faktury od dostawców lub premie dla pracowników.

Płynność finansowa – wskaźniki

Wskaźniki płynności finansowej dostarczają informacji o wypłacalności lub płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki te są wykorzystywane przez inwestorów do oceny ogólnej kondycji finansowej spółek, a także są wykorzystywane przez organy regulacyjne jako kluczowe wskaźniki w ich ramach regulacyjnych.

Wskaźniki płynności są obliczane przy użyciu dwóch wskaźników księgowych: przepływów pieniężnych i wskaźnika bieżącej płynności, wraz z innymi powiązanymi informacjami, takimi jak wartość netto i aktywa trwałe.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa – dlaczego jest taka ważna?

Płynność finansowa firmy jest miarą zdolności firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Można go wycenić w kategoriach środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, należności, zapasów i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. Płynność finansowa firmy jest ważna, ponieważ pozwala określić długoterminowe przetrwanie firmy. Firmy o dużej płynności finansowej są mniej narażone na upadłość lub przejęcie przez inny podmiot gospodarczy.

Comments are closed.